Устав на сдружение с нестопанска цел „Булгарика“ Устав на сдружение с нестопанска цел „Булгарика“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Асоциация „Булгарика” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Чл. 2 Седалището на сдружението е в гр.Варна, с адрес на управление: гр. Варна, ул.“Преслав” 6, адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Славянска“ 12.

Чл. 3 Наименованието на сдружението е „Булгарика”. Наименованието може да се изписва и на латиница, съответно: „Bulgarika”.

Чл. 4 Асоциация „Булгарика” осъществява дейността си като се самоиздържа. Тя не формира печалба и не разпределя такава.

По изключение, по силата на изрично решение на Общото събрание, Асоциация „Булгарика” може да извършва допълнителна стопанска дейност само ако тя е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано сдружението, като приходите се използват само за постигането на определените в Устава цели. В този случай, предметът на стопанската дейност следва задължително да бъде определен в настоящия Устав.

Чл. 5 Дейността на Асоциация „Булгарика” се осъществява въз основа на действащото законодателство, този Устав и решенията на общото събрание.

Чл. 6 Асоциация „Булгарика” изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. Тя се представлява от Управителния си съвет. По съдебни спорове между Асоциация „Булгарика” и Управителния й орган /Управителния съвет/, съответно членовете на Управителния съвет, Асоциация „Булгарика” може да се представлява и от избрано от Общото събрание лице.

Чл.7 Асоциация „Булгарика” е създадена без срок за съществуване или друго ограничително условие.

Чл.8 Всяко писмено изявление на Асоциация „Булгарика” трябва да съдържа пълното й наименование, седалище, адрес, данните за регистрацията и номера и по ЕИК /БУЛСТАТ/.

II. ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА И СРЕДСТВА

Чл. 9 Асоциация „Булгарика” е независима нестопанска организация, с цел да допринася за създаването на условия за съхранение и развитие на българското изкуство.

Чл. 10 Асоциацията подкрепя и развива художествени проекти в следните области: Визуални изкуства; Музика; Медии и издателска дейност; Сценични изкуства и др.;

Чл. 11 Асоциация „Булгарика” ще осъществява дейността си със следните средства:
а/ Вноски от членовете на Асоциация „Булгарика”;
б/ Спонсорство и дарения;
в/ Фондове на национални и международни програми, предназначени за подпомагането на юридически лица с нестопанска цел;
г/ придобиване на ценни книжа и други платежни средства.

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 12 За осъществяване на своята цел, Асоциация „Булгарика” ще осъществява следния предмет на дейност в частна полза:
а/ Разработва и осъществява програми за организационно, методическо и научно подпомагане на дейността си;
б/ Подпомага членовете на Асоциация „Булгарика” при реализирането на прояви на занаятчии, автори, музиканти, певци и артисти;
в/ Взаимодейства със съответните държавни, общински и обществени органи и институции;
г/ Организира и провежда курсове, семинари и други подходящи форми за повишаване на квалификацията на представителите на малкия и среден бизнес, в областите, в които асоциацията работи;
д/ Организира и подпомага организирането на симпозиуми, панаири, конференции и други национални и международни прояви;
е/ Публикува материали в областта на своята дейност, издава наръчници, сборници и друга специализирана литература;
ж/ Изгражда, поддържа и подпомага звена за обучение на специалисти, занаятчийски училища и други образователни форми.

Асоциацията развива и подкрепя художествени проекти в следните области:

Визуални изкуства

• Панаири и изложения на изкуствата и занаятите;
• Изложби на изобразително изкуство, скулптура, фотография, инсталации, електронно изкуство;
• Пленери на автори, работещи в областта на визуалните изкуства;

Музика

• Концерти и спектакли в областта на оперното изкуство, поп, джаз и българската народна музика;
• Музикални фестивали;
• Музикални конкурси;
• Майсторски класове на изпълнители;
• Композиция на нови произведения;
• Записи на нови произведения;
• “Musicians-in-residence” проекти;

Медии и издателска дейност

– периодични издания;
– развитие на художествени интернет страници;
– документални филми;
– развитие на он-лайн издателска дейност;
– преводи на есета, разкази и романи;

Сценични изкуства

Театър
• Поставяне на нови сценични произведения;
• Преводи на съвременни пиеси;
• Театрални работилници и майсторски класове;

Танц

• Поставяне на нови хореографски произведения;
• Работилници;

Приоритети

Приоритетно се развиват проекти, които доказват:

• Изключителни художествени или научни достойнства и новаторски подход;
• Трансгранична значимост, приложимост или потенциална полза за публиките на повече от една страна;
• Възможности за ефективно сътрудничество между хора на изкуството от различни дисциплини, страни или произход;
• Добре разработени планове за разпространение, които включват сътрудничество с културни институции и средища;

IV. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.

Чл. 13 Членуването в Асоциация „Булгарика” е доброволно. Член на Асоциация „Булгарика” може да бъде всяко българско или чуждестранно дееспособно физическо лице или юридическо лице.

Чл. 14 Нови членове се приемат от Управителния съвет въз основа на писмена молба, отправена до Председателя. Управителният съвет се произнася по молбата на първото си редовно заседание.

Чл. 15 Членството възниква от момента на утвърждаването на решението на Управителния съвет от Общото събрание.

Чл. 16 Всеки член има право да участва в управлението на Асоциация „Булгарика” и да бъде информиран за нейната дейност,

Чл. 17 За задълженията на сдружението, членът отговаря до размера на предвидените в Устава имуществени вноски, ако такива са уговорени. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

Чл. 18 Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму, ако това е предвидено в Устава.

Чл. 19 Членове- юридически лица, участват в работата на органите за управление по ред и начин, определен в настоящия устав, чрез определен от компетентния им орган представител, упълномощен по надлежния ред в писмена форма.

Чд. 20 Прекратяване на членството:
а/ С едностранно волеизявление до Асоциация „Булгарика”,
б/ Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член -физическо лице.
в/ При прекратяване на член- юридическо лице,
г/ При прекратяване на Асоциация „Булгарика”,
д/ При отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Асоциация „Булгарика”, в който случай Общото събрание има право да изключи съответния член след изрично писмено предупреждение.

Чл. 21 Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване на членството. Но изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

При прекратяване на членството поради изключване, напускащият член няма право на имуществен дял, нито на връщане на имуществените вноски, извършени от него. При прекратяване на членството на което е да е от останалите основание по чл. 20, имуществения дял на напускащия член се определя от Общото събрание.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 22 Върховен орган на Асоциация „Булгарика” е Общото събрание.

Чл. 23 Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.

Чл. 24 В Общото събрание участват всички членове и упълномощени представители.

Чл. 25 Редовно Общо събрание се свиква най-малко веднъж годишно от Управителния съвет.

Чл. 26 Общото събрание може да се свиква и по искане на една трета от членовете на Асоциация „Булгарика” в населеното място, където се намира седалището й. Ако в този случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Асоциация „Булгарика” по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Чл. 27 Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то. Поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциация „Булгарика” най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 28 Общото събрание е законно, ако на него присъстват или са представени чрез пълномощници повече от половината от членовете на Асоциация „Булгарика”. Ако в обявения ден и час не се явят необходимият брой членове, то се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

Чл. 29 Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

Чл. 30 Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 31 По въпроси, които не са включени в предварително обявения в поканата дневен ред не могат да се вземат решения.

Чл. 32 Гласуването е явно, освен ако Събранието, в конкретния случай, не реши друго.

Чл. 33 На заседанията на Събранието се води протокол, който се подписва от Председателя на Управителния съвет и протоколчика.

Чл. 34 Компетентност на Общото събрание:
а/ Изменя и допълва Устава.
б/ Приема други вътрешни актове.
в/ Избира и освобождава членовете на Управителен съвет.
г/ Приема и изключва членове.
д/ Взема решение за откриване и закриване на клонове.
е/ Взема решение за участие в други организации.
ж/ Взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциация „Булгарика” .
з/ Приема основните насоки и програма за дейността на Асоциация „Булгарика”.
и/ Приема бюджета на Асоциация „Булгарика”.
й/ Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и/или на имуществените вноски.
к/ Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
л/ Отменя решения на другите органи на Асоциация „Булгарика”, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциация „Булгарика”.
м/ Взема и други решения, предвидени в настоящия устав.
Всички решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на решенията по т. „а“ и „ж“ no-горе, които се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 35 Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Асоциация „Булгарика” от всеки неин член и член на неин орган или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 36 Управителният съвет се състои от три лица- членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.
Членовете на Управителния съвет се избират за срок от пет години.

Чл. 37 Управителният съвет избира от своя състав Председател, който свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет, ръководи дейността на Асоциацията, съобразно решенията на Управителния съвет и този устав и представлява Асоциация „Булгарика” пред всички трети лица, банки, общински и държавни органи.

Чл. 38 Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Той е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.

При отсъствие на Председателя, заседанията се ръководят от определен от Управителния съвет негов член.

Чл. 39 Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

Чл. 40 Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписано без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл.41 Управителният съвет:
а/ Представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
б/ Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
в/ Разпорежда се с имуществото на Асоциация „Булгарика” при спазване изискванията на Устава;
г/ Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
д/ Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциация „Булгарика”;
е/ Определя реда и организира извършването на дейността на Асоциация „Булгарика” и носи отговорност за това;
ж/ Определя адреса на Асоциация „Булгарика”;
з/ Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не са в компетентността на друг орган;
и/ Изпълнява задълженията, вменени му в Устава.

Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на решението за определяне на Ликвидатор я по т.“в“ и „е“ ло-горе, които се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

Общото събрание може да избере измежду членовете си Надзорен съвет в състав до 3-ма души, който да осъществява надзор върху изпълнението на решенията на Общото събрание от страна на управителния съвет.

V. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 42 Асоциация „Булгарика” може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.

Чл. 43 В случай на вливане, членовете на Асоциация „Булгарика” стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а в случай на разделяне- на едно от новообразуваните юридически лица с нестопанска цел по техен избор.

Чл. 44 Асоциация „Булгарика” се прекратява:
а/ С изтичане на срока, за който е учредено,
б/ С решение на Общото си събрание,
в/ С решение на Окръжния съд по седалището си, когато:
• не е учредено по законния ред,
• извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави,
• е обявено в несъстоятелност.

Решението на съда т. „а“ и „в“ по-rope се постановява по иск на всеки заинтересован или на прокурора, в който случай прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Чл. 45 При прекратяване на Асоциация „Булгарика” се извършва ликвидация.
Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице – ликвидатор.
Ако ликвидатор не е определен по гореописания ред, както и в случаите по чл.43, т.“б“, той се определя от окръжния съд по седалището на Асоциация „Булгарика”.

Чл. 46 Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Чл. 47 Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество става по решение на Общото събрание на сдружението, който определя имуществения дял на всеки от членовете. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по чл. 44 с изключение на дължимото им възнаграждение.

Чл. 48 Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по реда на този член отговарят за задълженията на прекратеното сдружение до размера на придобитото.

Чл. 49 След разпределянето на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Асоциация „Булгарика”.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50 По въпроси, които не са от компетентността на други органи на Асоциация „Булгарика”, решения се вземат от Управителния съвет.

Чл. 51 За неуредените в този Устав отношения се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият Устав е приет на Общо събрание на членовете на Асоциацията, проведено на 09. 01. 2009 г.

0
    0
    Количка
    Количката е празна.Върнете се към магазина.