Общи Условия Общи Условия

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между СНЦ “Булгарика” /Асоциацията/ и Потребителя, който ползва уебсайта bulgarika.bg за достъп до различни статии, видео ресурси и обучителни материали. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта www.bulgarika.bg cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. От 09. 01. 2016 г. работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС). Нейният адрес е http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Настоящите правила и ръководни принципи са създадени единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки уебсайта на СНЦ “Булгарика” /Асоциацията/.

СНЦ “Булгарика” /Асоциацията/ е сдружение с нестопанска цел в частна полза, със седалище в град Варна, адрес на управление: ул. „Лоза“ 12, което създава и поддържа уебсайта bulgarika.bg. СНЦ “Булгарика” /Асоциацията/ има пълните права едностранно да променя съдържанието на уебсайта, както и начините на достъп до него.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия и се възползва от информацията и обучителните материали, поместени в уебсайта.

bulgarika.bg e уебсайт, базиран в интернет пространството, който, благодарение на специално разработен за нуждите на платформата софтуер, позволява създаване на отделен акаунт.

bulgarika.bg е уебсайт, който се управлява от администратор и се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на уебсайта. Достъпът, разглеждането или използването на уебсайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Настоящите Общи условия представляват правно споразумение между Асоциацията и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта bulgarika.bg. Общите условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с Общите условия е задължително условие за използването на уебсайта bulgarika.bg.

Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път уебсайта или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на уебсайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя и/или преустановяване използването на уебсайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на уебсайта и след закриване на профила му.

Взаимоотношенията между Потребителите и Асоциацията във връзка с използването на уебсайта се регулират изключително от тези Общи условия, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в уебсайта от Администратора и са неразделна част от Общите условия.

С приемането на Общите условия, Потребителят изразява своето информирано съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании, както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от потребителя мейл адрес и телефон, няма да се считат за „непоискани търговски съобщения“ по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

С достъпа до уебсайта и използването му, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на уебсайта, съгласно Общите условия и публикуваната в уебсайта Политика за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

Отговорност

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на този сайт, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно.

Разположената в уебсайта информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена в този сайт, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

Асоциацията прави всичко възможно, за да поддържа на уебсайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Асоциацията не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Асоциацията не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Авторско право

Съдържание на този сайт е предмет на авторското право на Асоциация “Булгарика” /Асоциацията/ с всички запазени права и законни последици. Сайтът съдържа текстове, изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Асоциацията или негови праводатели и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на съдържанието на уебсайта в цялост или на част от него, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Асоциацията.

Отговорност за чуждо съдържание

Сайтът съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Асоциацията не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Защита на личните данни

Лични данни се събират чрез тази интернет страница и обработват от Асоциацията единствено за нуждите на предоставянето на електронни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, Регламент EU 2016/679- GDPR и Закона за електронното управление.

Можете да разглеждате страниците на уебсайта свободно, без да сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни.

В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да предоставите желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Промени

Асоциация “Булгарика” /Асоциацията/ си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в уебсайта си.

Промени и допълнения на Общите условия

Асоциацията си запазва правото да прави промени в Общите условия, да приема и публикува актуализирана или нова версия на Общите условия. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.

Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на Общите условия при използване на уебсайта bulgarika.bg. Всяко използване на уебсайта по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на Общите условия.

При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на Общите условия, същият не следва да използва уебсайта bulgarika.bg по какъвто и да е начин.

Настоящите общи условия влизат в сила на 10. 04. 2019 г.